Apie mus

2005 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XII skirsnio papildymas 43¹ straipsniu “Minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimas” įtakojo pirmųjų pastatų energinio sertifikavimo ekspertų atestavimą ir NVO “Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacijos” (toliau vadinama Asociacija) įsteigimą 2007 m. vasario 14 d. Asociacijos veikla remiasi LR Konstitucija, LR Civilinio kodeksu, LR Asociacijų įstatymu, 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES, LR Statybos įstatymu ir kitais teisiniais aktais, reglamentuojančiais asociacijų ir pastatų sertifikavimo ekspertų veiklą. NVO Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacija pastatų sertifikavimą traktuoja kaip svarbų valstybinės reikšmės veiksmą vykdant Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos, energijos taupymo ir ekonomikos konkurencingumo didinimo strategijas.

Asociacijos tikslas – suburti pastatų sertifikavimo ekspertus bendrai diskusijai apie tai, kaip organizuoti šią veiklą, „kad pastatų energinis naudingumas būtų apskaičiuojamas pagal vienodą metodiką, paremtą ES standartais ir užtikrinančią vienodas sąlygas ES narėms imantis energijos taupymo priemonių pastatų sektoriuje ir leidžiančią būsimiems savininkams ar naudotojams sužinoti tikslų pastato energinį naudingumą, kas leistų objektyviau vertinti valstybės aplinkosauginę ir ekonominę politiką, rengti strategijas ir imtis taktinių veiksmų mažinant energetinę priklausomybę ir gyventojų skurdinimą, gerinant ekologinę situaciją ir gyvenimo kokybę, efektyviau ginant vartotojų teises“. Tuo mes prisidedame prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo, kur darnus vystymasis suprantamas kaip „kompromisas tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, sudarantis galimybes pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms, neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų“. Pagrindinis Lietuvos darnaus vystymosi siekis – „pagal ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo rodiklius iki 2020 metų pasiekti esamą ES vidurkį, pagal aplinkos taršos rodiklius – neviršyti ES leistinų normatyvų, laikytis tarptautinių konvencijų, ribojančių aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui, reikalavimų. Įgyvendinti šį siekį įmanoma tik diegiant ūkyje naujausias, aplinkai mažesnį neigiamą poveikį darančias technologijas ir ypač daug dėmesio skiriant mokslinei pažangai, žinioms, o ne daug pirminių išteklių reikalaujančių technologijų kūrimui ir diegimui“.

Šios Strategijos įgyvendinti praktiškai neįmanoma be aktyvios visuomenės paramos, o Lietuvos gyventojai ne itin susipažinę su darnaus vystymosi nuostatomis ir tai neskatina jų aktyvumo. Visuomenės švietimas (aplinkosauginis švietimas ir aplinkai kuo mažiau žalos darančio gyvenimo būdo propagavimas) – vienas iš prioritetinių darnaus vystymosi uždavinių, – yra mūsų asociacijos pagrindinė veiklos kryptis.

Asociacijos nariai – atestuoti statybos inžinieriai, energetikai, šilumininkai, architektai, projektuotojai, nekilnojamojo turto specialistai, statybinių medžiagų gamintojai, verslininkai, savivaldybių tarnautojai, dėstytojai, doktorantai, tyrėjai – ne tik sertifikuoja ar audituoja pastatus, bet teikia ir profesionalias konsultacijas pastatų priežiūros, architektūros, projektavimo, eksploatacijos, modernizacijos, rekonstrukcijos, mikro klimato, teisinio reglamentavimo, techninės priežiūros, alternatyvios energijos panaudojimo klausimais, nes dauguma problemų reikalauja diskusijų ir svarstymų grindžiamų daugiakriteriniu vertinimu, daugiaplaniu poveikio aspektu.

Asociacijos tikslai yra:

 1. Kurti palankias sąlygas nariams deramai pasirengti dirbti pagal profesiją ir veiksmingai taikyti įgytas žinias bei įgūdžius.
 2. Koordinuoti bei palaikyti tvirtus Asociacijos narių tarpusavio ryšius.
 3. Ginti Asociacijos narių teises, laisves ir teisėtus interesus.
 4. Skatinti pozityvias ekspertų iniciatyvas, visuomenei bei valstybei naudingą veiklą.
 5. Teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą.
 6. Kaupti normatyvinę, metodinę ir palyginamąją Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių medžiagą pastatų projektavimo, statybos, techninio tikrinimo, modernizavimo, sertifikavimo, auditavimo ir kt. klausimais.
 7. Atstovauti Asociacijos narių interesams valstybės valdžios ir valdymo organuose.
 8. Įgyvendinti integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programas, koordinuoti nacionalines technologines platformas.
 9. Siekti kitų Asociacijos narių poreikius atitinkančių ir galiojantiems teisės aktams neprieštaraujančių tikslų.

Veiklos būdai, teikiamos paslaugos:
Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus, Asociacija vykdo tokią veiklą (veiklos būdai ir rūšys):

 1. Asociacijos renginių, diskusijų, susitikimų, seminarų, konferencijų inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas.
 2. Aktualių Asociacijos narių bendruomenės bei atskirų jos grupių novacijų kaupimas ir sklaida.
 3. Intelektinė pagalba ir renginiai ekspertams.
 4. Programinės įrangos naudojimo konsultacijos.
 5. Teisinė-konsultacinė veikla.
 6. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa.
 7. Reklama.
 8. Leidyba.
 9. Informacijos apie efektyvesnių termoizoliacinių medžiagų, vėdinimo, šildymo sistemų kaupimas bei analizė.
 10. Ekspertų etikos kodekso sudarymo klausimų nagrinėjimas.
 11. Tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos ekspertų ir užsienio organizacijų vystymas.
 12. Europos Sąjungos Sanglaudos fondų įsisavinimo galimybių įvertinimas bei dalyvavimas projektuose.
 13. Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programų įgyvendinimas, nacionalinių technologinių platformų koordinavimas.
 14. Asociacija taip pat veiks mokslo, tyrimų, švietimo, energetikos, informacinių technologijų, statybos, žinių visuomenės ir kitose srityse.
 15. Internetinio tinklalapio palaikymas bei aptarnavimas.
 16. Asociacija gali vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę – komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams, veiklos tikslams ir reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.