Energinio naudingumo sertifikatas

Pastato energinio naudingumo klasės nustatymas ir sertifikato išdavimas

Sąvokos:

 • pastato energinis naudingumas – pagal Reglamento reikalavimus apskaičiuotas energijos kiekis, išreikštas pastato energinio naudingumo klase, reikalingas naudojant pastatą pagal paskirtį;
 • pastato energinio naudingumo sertifikavimas – reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas;
 • pastato energinio naudingumo sertifikatas (toliau – Sertifikatas) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal šio Reglamento reikalavimus įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė;
 • pastato ar pastato dalies energinio naudingumo klasė – pagal kvalifikacinio rodiklio vertę ir šio reglamento reikalavimus nustatyta pastato energinio naudingumo klasė. Pastatai klasifikuojami į klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G.

A klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo labai energiškai efektyvų pastatą.

Energinio naudingumo reikalavimų ir sertifikavimo privalomumas:

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai privalomi:

 • naujai statomiems pastatams;
 • kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip
  1000 kvadratinių metrų. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir ekonomiškai įmanoma.
 • Projektuojant naujus ir didesnius kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo ploto kapitaliai renovuojamus pastatus, jų planuojamas energinis naudingumas turi atitikti Reglamente nustatytus reikalavimus.

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi:

 • pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;
 • maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
 • laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;
 • poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;
 • atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;
 • nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams, t. y. pastatams, kuriuose ilgiau kaip keturis mėnesius per metus šildomas mažesnis negu 50 kvadratinių metrų naudingasis plotas, o likusi pastato naudingojo ploto dalis šildoma trumpiau kaip 2 mėnesius per metus arba jos šildymui naudojama technologinių procesų metu išsiskirianti šiluma;
 • nešildomiems pastatams.

Pastatų sertifikavimas privalomas:

 • statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui šių pageidavimu pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu;
 • didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Sertifikavimas turi būti atliktas:

 • prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti;
 • jei pastatas parduodamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato pardavimą;
 • jei pastatas išnuomojamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato nuomą.

Jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta, šios pastato dalies sertifikavimas privalomas.

Pastato (pastato dalies) sertifikavimo atveju, energinio naudingumo įvertinimo rezultatai pateikiami Sertifikate, kuriame turi būti šie duomenys:

1. pastato adresas;

2. pastato (pastato dalies) paskirtis;

3. pastato (pastato dalies) naudingasis plotas;

4. pastato (pastato dalies) energinio naudingumo klasė;

5. skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto;

6. duomenys apie pagrindinį pastato šildymui naudojamą šilumos šaltinį;

7. pastato (pastato dalies) sertifikato numeris;

8. pastato (pastato dalies) sertifikato išdavimo data;

9. pastato (pastato dalies) sertifikato galiojimo terminas;

10. pastato (pastato dalies) sertifikatą išdavusio eksperto vardas, pavardė, pažymėjimo numeris, parašas.

Sertifikatas pastato daliai (butui ir pan.) gali būti išduotas viso pastato energinio naudingumo sertifikato pagrindu, neatliekant papildomų skaičiavimų.

Sertifikato galiojimo trukmė ne ilgesnė kaip 10 metų.

Parengta pagal: Statybos techninis reglamentas. STR 2.01.09:2005. Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624).

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268553