Pastatų modernizavimas

Daugiabučių pastatų modernizavimas

Pasirūpinti savo būstu ir pagerinti savo gyvenimo kokybę dabar tampa gerokai paprasčiau – visus būtinus paruošiamuosius darbus galima atlikti penkiais etapais:

1. Paruošiamas preliminarus pasiūlymas gyventojams dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) tikslingumo.

a) Namo bendrijos valdyba, pirmininkas ar administratorius turėtų apibendrinti informaciją apie namo fizinę ir energinę būklę, duomenis apie laukiamus atnaujinimo rezultatus, valstybės paramos teikimo būdus ir galimybes.

b) Valdytojas ar administratorius gyventojams asmeniškai ar įmesdamas į pašto dėžutes įteikia šią informaciją bei preliminarų pasiūlymą.

2. Priimamas savininkų sprendimas.

Kai pirmas žingsnis atliktas, kviečiamas būsto savininkų susirinkimas, kuriame gyventojai nutaria atnaujinti būstą, t.y. parengti namo atnaujinimo projektą. Susirinkimą organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas vadovaudamasis bendrijos įstatais arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartimi, o jei bendrijos daugiabutyje dar nėra ar jungtinės veiklos sutartis nesudaryta – Civiliniu kodeksu. Sprendimą atnaujinti namą priima butų ir kitų patalpų savininkų dauguma (50 proc. savininkų + vienas balsas).

3. Parengiamas namo investicijų planas.

Patalpų savininkai konkurso būdu pasirenka specialistus, kurie įvertina namo energetinį naudingumą ir parengia investicijų planą. Investicijų planas rengiamas remiantis namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės įvertinimo duomenimis. Plane nustatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, jų energinis naudingumas, preliminari numatomų priemonių įgyvendinimo kaina ir investicijų atsipirkimo laikas. Sudaromas preliminarus  finansavimo planas ir projekto įgyvendinimo grafikas. Parengtą planą specialistai viešai aptaria su patalpų savininkais, o tada suderina su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra. Gyventojams belieka susirinkime ar balsuojant raštu planą patvirtinti, ir darbai gali prasidėti.

4. Parengiamas namo techninis darbo projektas.

Gyventojams patvirtinus investicijų planą, jo pagrindu pradedamas rengti techninis darbo projektas. Organizuojamas konkursas dėl projektavimo darbų pirkimo, pasirašoma sutartis su projektavimo įmonę. Parengus techninį projektą jis teikiamas nuolatinei statybos komisijai statybos leidimui gauti.

5. Rangos darbai 

Konkurso būdu atrenkama renovacijos darbus vykdysianti bendrovė bei atestuotas techninis prižiūrėtojas. Atlikus visus techniniame projekte numatytus darbus, pastatas pripažįstamas tinkamu naudotis pasirašant statinio pripažinimo tinkamu naudotis aktą.

Ką verta įsidėmėti?

Rengiant ir įgyvendinant investicijų projektą, gyventojams atstovauja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Jeigu šias pareigas eina namo bendrojo naudojimo patalpų administratorius, gyventojai išrenka bent vieną savo atstovą, kuris teikia pasiūlymus rengiant investicijų projektą, dalyvauja projektavimo ir rangos darbų pirkimo komisijose, kitais būdais prižiūri atnaujinimo darbų eigą.

Yra parengtas atnaujinimo priemonių, kurias remia valstybė, sąrašas. Reikėtų atminti, kad po atnaujinimo Jūsų daugiabutis namas turėtų pasiekti bent jau D energinio naudingumo klasę.