Techninis – energinis pasas

Pastato techninio – energinio paso parengimas

Pastatų techninis – energinis pasas yra vienas iš pastatų techninės priežiūros dokumentų. Pagal STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ techninis – energinis pasas privalomas tiek gyvenamiesiems, tiek negyvenamiesiems pastatams, kurių naudingasis plotas yra didesnis kaip 1000 m² (mažesniems pastatams ruošiamas techninis pasas).

Pastato techniniame – energiniame pase nurodomos pastato techninės, konstrukcinės, energinės ir ekonominės charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo.

Statinio techninį pasą saugo statinio naudotojas arba techninis prižiūrėtojas. Statinio techninis pasas saugomas per visą statinio gyvavimo laikotarpį. Atiduodant statinio techninį pasą saugojimui arba keičiantis statinio naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui, surašomas šio dokumento perdavimo-priėmimo aktas dviem egzemplioriais.

Statinio techniniame (techniniame – energiniame) pase nurodoma:

  • statinio charakteristikos;
  • bendri duomenys (užstatymo plotas, bendras patalpų plotas, pastato tūris; žalingi veiksniai (drėgmė, temperatūra, cheminis užterštumas ir kt.);
  • išorės atitvarų charakteristika (išorės atitvarų plotas, konstrukcija, apdaila, šilumos perdavimo koeficientas);
  • inžinerinės sistemos bei įranga statinyje;
  • nurodoma statinio vertė;
  • pridedami brėžiniai arba nuotraukos.

Kiekvieno iš šių dokumentų pastato techninio – energinio paso parengimo laikotarpis ir kaina priklauso nuo pastato dydžio ir sudėtingumo.

Paminėtina, kad, rengiant pastato techninį – energinį pasą ir energinio naudingumo sertifikatą kartu, sumažėja darbo sąnaudos, parengimo laikas ir kaina.