Veikla

Asociacijos tikslai yra:

 1. Kurti palankias sąlygas nariams deramai pasirengti dirbti pagal profesiją ir veiksmingai taikyti įgytas žinias bei įgūdžius.
 2. Koordinuoti bei palaikyti tvirtus Asociacijos narių tarpusavio ryšius.
 3. Ginti Asociacijos narių teises, laisves ir teisėtus interesus.
 4. Skatinti pozityvias ekspertų iniciatyvas, visuomenei bei valstybei naudingą veiklą.
 5. Teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą..
 6. Kaupti normatyvinę, metodinę ir palyginamąją Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių medžiagą pastatų projektavimo, statybos, techninio tikrinimo, modernizavimo, sertifikavimo, auditavimo ir kt. klausimais.
 7. Atstovauti Asociacijos narių interesams valstybės valdžios ir valdymo organuose.
 8. Įgyvendinti integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programas, koordinuoti nacionalines technologines platformas.
 9. Siekti kitų Asociacijos narių poreikius atitinkančių ir galiojantiems teisės aktams neprieštaraujančių tikslų.

Veiklos būdai, teikiamos paslaugos:
Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus, Asociacija vykdo tokią veiklą (veiklos būdai ir rūšys):

 1. Asociacijos renginių, diskusijų, susitikimų, seminarų, konferencijų inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas.
 2. Aktualių Asociacijos narių bendruomenės bei atskirų jos grupių novacijų kaupimas ir sklaida.
 3. Intelektinė pagalba ir renginiai ekspertams.
 4. Programinės įrangos naudojimo konsultacijos.
 5. Teisinė-konsultacinė veikla.
 6. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa.
 7. Reklama.
 8. Leidyba.
 9. Informacijos apie efektyvesnių termoizoliacinių medžiagų, vėdinimo, šildymo sistemų kaupimas bei analizė.
 10. Ekspertų etikos kodekso sudarymo klausimų nagrinėjimas.
 11. Tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos ekspertų ir užsienio organizacijų vystymas.
 12. Europos Sąjungos Sanglaudos fondų įsisavinimo galimybių įvertinimas bei dalyvavimas projektuose.
 13. Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programų įgyvendinimas, nacionalinių technologinių platformų koordinavimas.
 14. Asociacija taip pat veiks mokslo, tyrimų, švietimo, energetikos, informacinių technologijų, statybos, žinių visuomenės ir kitose srityse.
 15. Internetinio tinklalapio palaikymas bei aptarnavimas.
 16. Asociacija gali vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę – komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams, veiklos tikslams ir reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.